Βασικές Καλύψεις

Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης προς τον πελάτη συνεργαζόμαστε με την ασφαλιστική εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ». Οι καλύψεις που παρέχονται στον ασφαλισμένο αναφέρονται παρακάτω και αναγράφονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Όρων Ασφάλισης που έχετε παραλάβει. 

α.  Κάλυψη αστικής ευθύνης:

  1. Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο ή και κατά σύμβαν και υλικές ζημιές κατά συμβάν που τυχόν λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδιών μέχρι του ποσού των ευρώ 80.000 ως ανωτέρω.
  2. Συνολική ευθύνη καθόλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου μέχρι του ποσού των ευρώ 600.000 ως ανωτέρω.

β. Κάλυψη οικονομικών απειλών:

Το όριο ασφάλισης για τις τυχόν καθαρός οικονομικές απώλειες ορίζεται στο ποσό των ευρώ 20.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και Ευρώ 50.000 αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

γ. Κάλυψη επαναπατρισμού:

Σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιζόμενης επωνυμία στο όριο ασφάλισης για την κάλυψη επαναπατρισμού με το ίδιο μέσο που αρχικά ο πελάτης ταξίδεψε ορίζεται μέχρι του ποσού των ευρώ 1.500 για κάθε ταξιδιώτη και μέχρι του ποσού των ευρώ 90.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ανώτατο όριο παροχής κάλυψης 90.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

δ. Βοήθημα αφερεγγυότητας:

παρέχεται επίσης βοήθημα αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου που ως συνέπεια θα έχει την επιστροφή των καταβληθέντων μέχρι του ποσού των ευρώ 20.000 ανά συμβάν και συνολικά ευρώ 40.000 κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

 

Ζητήστε από τον Ταξιδιωτικό σας Σύμβουλο να σας δώσει το αναλυτικό έντυπο με όλες τις λεπτομέρειες.