Mazi Travel, με προορισμό την Βιωσιμότητα.
12 Φεβρουάριος 2024

Mazi Travel, με προορισμό την Βιωσιμότητα

Η εταιρεία Mazi Travel, στο πλαίσιο των ενεργειών της για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών λειτουργίας και διαχείρισης, επανασχεδιάζει και δημιουργεί νέες διαδικασίες για την λειτουργία της. Οι ενέργειες αυτές για την μετάβαση της εταιρείας προς την Βιωσιμότητα, καθορίζονται από τις μεθόδους και τα εργαλεία που παρέχονται μέσω της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Έργο SUSTOUR, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για Βιώσιμο Τουρισμό με την πιστοποίηση της Travelife.

Οι διαδικασίες ένταξης της εταιρείας στο Πρόγραμμα SUSTOUR ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2022, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε από την Travelife το πρόγραμμα κατάρτισης, η εκπαίδευση για τη δομή και τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης καθώς και η αξιοποίηση προτύπων και πρακτικών σε θέματα βιωσιμότητας, προερχόμενα από παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Η υιοθέτηση  της νέας αυτής νοοτροπίας από  την Mazi Travel, εκφράζεται από την Πολιτική  Βιωσιμότητας της εταιρείας, η οποία αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει, τις προτεραιότητες που θέτει και τις αρχές που θεσπίζει, όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, και τον τρόπο να στοχεύει και να επιχειρεί.

Για την οργάνωση των Εσωτερικών Διαδικασιών της εταιρείας δημιουργήθηκε το απαραίτητο υλικό και τα αντίστοιχα έγγραφα, με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις ενέργειες, για τη λειτουργία της εταιρείας:

  • Κανόνες για την Προμήθεια Υλικών, Εξοπλισμού & Αναλωσίμων: ενεργειακή αξιολόγηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αγορές αναλώσιμων και τροφίμων σε μεγάλες συσκευασίες/ποσότητες και επιλογή προϊόντων, εξετάζοντας την προέλευση (τόπος παραγωγής/κατασκευής), τη σύστασή τους (υλικά και τρόπος παραγωγής - φιλικά προς το περιβάλλον), καθώς και τον τρόπο συσκευασίας τους.
  • Βιώσιμη Διαχείριση Μηχανημάτων & Χαρτιού Εκτύπωσης: χρήση οικολογικά πιστοποιημένου χαρτιού εκτυπώσεων, το οποίο είναι προϊόν ανακύκλωσης, διασφάλιση ότι τα δοχεία μελάνης και τα απαξιωμένα ανταλλακτικά/εξαρτήματα απορρίπτονται σύμφωνα με τους υφιστάμενους  κανονισμούς, εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών για τον περιορισμό του αριθμού των εκτυπώσεων, ενώ για εκτυπώσεις που γίνονται εκτός της εταιρίας επιλέγονται προμηθευτές που διαθέτουν πιστοποιήσεις για τη λειτουργία τους και την διαχείριση πόρων και υλικών.
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού: ρυθμίσεις λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο τον ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και στα κλιματιστικά μηχανήματα, ενημέρωση του προσωπικού για τις ορθές πρακτικές χρήσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αντικατάσταση εξαρτημάτων των υδραυλικών εγκαταστάσεων της εταιρείας για την μεγιστοποίηση της οικονομίας στη χρήση του νερού.
  • Υγεία & Ασφάλεια: εκπόνηση λεπτομερούς εγγράφου για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων για τη διασφάλιση της τήρησης των κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια.
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: στελέχωση του τμήματος και επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων, ενίσχυση των λειτουργιών του τμήματος με υλικό για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.
  • Κώδικας Ηθικής: συντάχθηκε με σκοπό να εκφράσει την δέσμευση και την στάση της εταιρείας απέναντι σε μη ανεκτές συμπεριφορές καθώς και για να θέσει με πλήρη διαφάνεια το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των προμηθευτών της.
  • Μείωση του Αποτυπώματος CO2: για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά τις μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από την εργασία τους, ενθαρρύνεται η χρήση των δημόσιων και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, καθώς και η εφαρμογή πρακτικών όπως το carpooling.
  • Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: ανάπτυξη συνεργειών για τη διερεύνηση προτάσεων χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης περιβαλλοντικού οργανισμού για την υλοποίηση του προγράμματός του και την στήριξη του έργου του, και προγραμματισμός για ιδιαίτερα επιβαρυμένα σημεία, δράσεις κοινωνικής προσφοράς (δενδροφύτευση, καθαρισμός περιοχών, κ.ά.) με την συμμετοχή των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας.

Παράλληλα με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των παραπάνω που αφορούν τις ενέργειες Εσωτερικής Διαχείρισης της εταιρείας Mazi Travel, προγραμματίζονται και υλοποιούνται δράσεις στον τομέα της Εξωτερικής Διαχείρισης, της οποίας το εύρος επιρροής και ο αντίκτυπος είναι κατά πολύ μεγαλύτερα.

Η εταιρεία Mazi Travel στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικότερου περιβάλλοντος εργασίας με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση προς το περιβάλλον, και στην όλο και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού, αποτελώντας, τελικά, παράδειγμα βιώσιμης λειτουργίας στην τουριστική βιομηχανία.